Защита на личните данни


На 25 май 2018 г. започна прилагането на Общия регламент относно защитата на личните данни (GDPR) при обработването им. (Регламент (ЕС) 2016/679).

GDPR позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре използването на техните лични данни.

В спортното-благотворителното събитие Fun Run Kids анонимността на нашите регистрирани участници, защитата на личните данни и конфиденциалността при съхранението им са наш приоритет и ние следваме всички национални и Европейски изисквания и регулации за защита на личните данни.

По-долу можете да прочетете важни аспекти каква информация и лични данни събираме и как я управляваме, как се използва и с кого се споделя.

1. СЪБИРАНЕ ,ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Като в повечето уеб-сайтове, вие можете да посетите и нашият сайт без да разкривате самоличността си или други лични данни.

Фондация “Сошъл Фючър” събира само информация и лични данни (наричани по-долу „Данни“), които вие предоставяте доброволно при регистриране за участие в спортното-благотворителното събитие Fun Run Kids, като попълните регистрационната ни форма, това са : Име и Фамилия , Телефон и имейл адрес.

Длъжни сме да ви информираме, че за провеждането на спортното-благотворителното събитие Fun Run Kids се събира, обработва и съхранява единствено и само информация от лични данни, необходими за изпълнението на тази цел, както следва:

– Име и Фамилия – необходими за идентифициране и регистрация на участниците в сайта събитието www.funrunkids.org,

– Телефон – необходим за обратна връзка с участника при възникнали нередности по регистрацията за участие, за координация по време на събитието;

– Имейл адрес – необходим за обратна връзка с участника, за изпращане на информация във връзка с провеждането на спортното-благотворително събитие Fun Run Kids

– Дисциплина – необходима за организиране на логистика по време на провеждането на  Fun Run Kids;

2. СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние съхраняваме всички данни, които подавате към нас, докато не оттеглите писмено съгласието си. Имате право да поискате частично или пълно заличаване на Данните си по всяко време. Ние ще изпълним тези искания без забавяне.

3.ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ

По писмена заявка можете да получите информация за съхраняваните ви Данни по всяко време.

4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не предоставяме Данните ,които събираме на трети страни. По-специално не продаваме, не отдаваме или не обменяме вашите Данни, освен ако това разкриване не да се изисква от закона или не е изрично описано по-долу.

5. СИГУРНОСТ

Ние се грижим за сигурността на вашите Данни и използваме всички технически и организационни възможности за съхранение на Данни по начин, който е недостъпен за трети лица. Всички данни се съхраняват в сървър, който отговаря на висок стандарт за безопасност и е защитен срещу достъп на неоторизирани лица.

6. ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В предвид интереса и нуждите на участниците в Fun Run Kids, личните данни се запазват безсрочно или до момента на изявено писмено желание за изтриване.

7. ДРУГИ ЛИЧНИ ДАННИ В НЕ ИНТЕРЕС НА Fun Run Kids

Фондация “Сошъл Фючър” не събира, обработва и съхранява други лични данни, включително субективни и „чувствителни“(етнос, религия, образование, сексуална ориентираност, политическа или друга принадлежност и тн.), които не са необходими за изпълнението на нашата цел за обработка и публикуване на резултати ,постигнати от участниците в Fun Run Kids.

Отговорен за обработването на вашите лични данни е

Фондация “Сошъл Фючър”

ЕИК 177206633

Адрес:

Младост 2, бл.281, вх. 5, ап.1,

1779 София

България

——————-

English

PROTECTION OF PERSONAL DATA

On 25 May 2018, the implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR) in the processing of personal data began. (Regulation (EU) 2016/679).

GDPR allows European Union (EU) citizens to better control the use of their personal data.

At the Fun Run Kids, the sport and charity event, the anonymity of our registered participants, the protection of personal data and privacy when stored are our priority and we follow all national and European data protection requirements and regulations.

Below you can read important aspects of what information and personal information we collect and how we manage it, how it is used and by whom it is shared.

1. DATA COLLECTION, PROCESSING AND USE

Like most websites, you can also visit our site without revealing your identity or other personal information.

Social Future Foundation only collects information and personal data (hereinafter „Data“) that you voluntarily provide at registration to participate in sports and charity event Fun Run Kids, by filling out our registration form, are: your name, phone and email address.

We are obliged to inform you that, for the purpose of the Fun Run Kids, the sport and charity event collects, processes and stores only and only information from personal data necessary for the fulfillment of this purpose, as follows:

Name and surname – required to identify participants  www.funrunkids.org, 

Telephone – necessary for feedback to the participant in case of irregularities in registration for participation, for coordination during the event;

Email address – required for contacting the participant, for sending information regarding accommodation, logistics during the period of the holding the Fun Run Kids

2. STORAGE OF DATA

We keep all information you submit to us until you withdraw your consent in writing. You have the right to request partial or total deletion of your Data at any time. We will fulfill these requests without delay.

3. RIGHT OF DATA ACCESS

Upon written request, you can receive information about your stored data at any time.

4. TRANSFER OF DATA TO THIRD PARTIES

We do not provide the Data we collect to third parties. In particular, we do not sell, rent or exchange your Data, unless such disclosure is required by law or explicitly described below.

5. SECURITY

We take care of the security of your Data and use all technical and organizational capabilities to store the Data in a way that is not accessible to third parties. All data is stored in a server that meets a high security standard and is protected against access by unauthorized persons.

6. TIME OF STORAGE OF PERSONAL DATA

In view of the interest and needs of the participants in the Fun Run Kids, personal data is retained indefinitely or until a written desire to be deleted.

7. OTHER PERSONAL Data of no interest to Fun Run Kids

Social Future Foundation does not collect, process and store other personal information, including subjective and „sensitive“ (ethnicity, religion, education, sexual orientation, political or other affiliation, etc.) that is not necessary for the performance of our Aim for processing and publishing results achieved by participants in the Fun Run Kids.

Responsible for the processing of your personal information is:

Social Future Foundation, 

UIC 177206633

Address:

Mladost 2, 281, enter 5, ap.1

1779 Sofia

Bulgaria